Forum

Forum breadcrumbs - You are here:Fòrum

Fòrum

Preguntes TemariDarrera entrada
Preguntes TEMA 1La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i principis generals. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties constitucionals.71 temes · 5.574 entradesLast post: tamoxifen depression · fa 14 minuts · Convidat
Preguntes TEMA 2El Govern en el sistema constitucional espanyol: Composició i, funcions .El control parlamentari del Govern.66 temes · 163 entradesLast post: Brqeou Vvodcp · fa 1 dia · Convidat
Brqeou Vvodcp
fa 1 dia · Convidat
Preguntes TEMA 3Les Corts Generals. Composició, organització i atribucions del Congrés dels Diputats i del Senat. El Defensor del Poble. El Tribunal de Comptes.70 temes · 5.697 entradesLast post: tamoxifen dose · fa 4 minuts · Convidat
Preguntes TEMA 4El poder judicial: funcions i principis. L'organització judicial. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.64 temes · 2.614 entradesLast post: tamoxifen brand name · fa 13 minuts · Convidat
Preguntes TEMA 5Les fonts del Dret Públic. La potestat legislativa. La delegació legislativa en favor del Govern. La iniciativa legislativa. Lleis orgàniques. Lleis ordinàries. Lleis marc. Lleis d'harmonització. Els Decrets-Llei. El reglament.61 temes · 2.946 entradesLast post: Iniciatives parlamentaries, presa … · fa 2 minuts · Convidat
Preguntes TEMA 6L'Administració Pública a l'ordenament espanyol. Principis constitucionals d'actuació. Tipologia de les Administracions Públiques.64 temes · 164 entradesLast post: viagra cialis walmart · fa 10 hores · Convidat
Preguntes TEMA 7L'Administració General de l'Estat: regulació, característiques generals i principis d'organització. Òrgans superiors i òrgans directius. L'Administració perifèrica de l'Estat. Els Delegats del Govern a les Comunitats Autònomes.63 temes · 97 entradesLast post: cialis vs viagra · fa 2 hores · Convidat
Preguntes TEMA 8Les Comunitats Autònomes: organització i competències. Vies d'accés a l'autonomia. Relacions entre l'Estat i les comunitats autònomes: coordinació i control.58 temes · 75 entradesLast post: generic cialis online pharmacy · fa 4 hores · Convidat
Preguntes TEMA 9El Municipi: concepte i elements. L'autonomia local després de la Constitució de 1978. La regulació de les competències a la Llei de Bases de Règim Local. L'organització municipal: el règim especial del municipi de Barcelona. L'organització política...72 temes · 400 entradesLast post: Sjkdtx Fvpeax · fa 9 hores · Convidat
Preguntes TEMA 10L'Estatut de Catalunya de 2006: estructura, contingut essencial i principis fonamentals.70 temes · 327 entradesLast post: Períodes de sessions del Parlament … · fa 1 hora · Convidat
Preguntes TEMA 11La Carta Municipal. Contingut i principals característiques de l'actual Carta Municipal.68 temes · 3.093 entradesLast post: tamoxifen 20 mg tablet · fa 33 minuts · Convidat
Preguntes TEMA 12L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. Requisits dels actes administratius. L'eficàcia dels actes. Nul·litat i anul·labilitat. El silenci administratiu. Revisió d'ofici. Recursos administratius.62 temes · 5.529 entradesLast post: cialis vs viagra comparison · fa 13 minuts · Convidat
Preguntes TEMA 13Hisendes locals. Els ingressos públics. Els pressupostos locals.66 temes · 3.020 entradesLast post: tamoxifen benefits · fa 3 minuts · Convidat
Preguntes TEMA 14El règim jurídic de la funció pública espanyola. Les bases del règim estatutari dels funcionaris públics: l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP). El personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures dels funcionaris públics...77 temes · 3.165 entradesLast post: Reingres al servei actiu · fa 15 minuts · Convidat
Preguntes TEMA 15L'accés a l'ocupació pública. L'oferta pública d'ocupació. La selecció de personal: sistemes de selecció, requisits de participació i procediment selectiu. La promoció interna. La selecció de personal interí. Mobilitat i sistemes de povisió...67 temes · 136.572 entrades