Forum

Forum breadcrumbs - You are here:Fòrum

Fòrum

Preguntes TemariDarrera entrada
Preguntes TEMA 1La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i principis generals. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties constitucionals.35 temes · 197 entradesLast post: Funcions de la Diputació permanent · fa 1 setmana · Convidat
Preguntes TEMA 2El Govern en el sistema constitucional espanyol: Composició i, funcions .El control parlamentari del Govern.31 temes · 68 entradesLast post: Moció d'investidura - Proposta de … · fa 2 setmanes · Convidat
Preguntes TEMA 3Les Corts Generals. Composició, organització i atribucions del Congrés dels Diputats i del Senat. El Defensor del Poble. El Tribunal de Comptes.38 temes · 262 entradesLast post: Defensor del poble · fa 1 setmana · Convidat
Preguntes TEMA 4El poder judicial: funcions i principis. L'organització judicial. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.30 temes · 34 entradesLast post: cialis hard to cum · fa 2 setmanes · Convidat
Preguntes TEMA 5Les fonts del Dret Públic. La potestat legislativa. La delegació legislativa en favor del Govern. La iniciativa legislativa. Lleis orgàniques. Lleis ordinàries. Lleis marc. Lleis d'harmonització. Els Decrets-Llei. El reglament.36 temes · 231 entradesLast post: Aprovació d'un text alternatiu per … · fa 2 setmanes · Convidat
Preguntes TEMA 6L'Administració Pública a l'ordenament espanyol. Principis constitucionals d'actuació. Tipologia de les Administracions Públiques.31 temes · 66 entradesLast post: lady cialis · fa 2 setmanes · Convidat
Preguntes TEMA 7L'Administració General de l'Estat: regulació, característiques generals i principis d'organització. Òrgans superiors i òrgans directius. L'Administració perifèrica de l'Estat. Els Delegats del Govern a les Comunitats Autònomes.30 temes · 32 entradesLast post: cialis prescription canada · fa 2 setmanes · Convidat
Preguntes TEMA 8Les Comunitats Autònomes: organització i competències. Vies d'accés a l'autonomia. Relacions entre l'Estat i les comunitats autònomes: coordinació i control.30 temes · 32 entradesLast post: is cialis over the counter · fa 1 setmana · Convidat
Preguntes TEMA 9El Municipi: concepte i elements. L'autonomia local després de la Constitució de 1978. La regulació de les competències a la Llei de Bases de Règim Local. L'organització municipal: el règim especial del municipi de Barcelona. L'organització política...34 temes · 163 entradesLast post: Modificació nombre consellers de D … · fa 1 setmana · Convidat
Preguntes TEMA 10L'Estatut de Catalunya de 2006: estructura, contingut essencial i principis fonamentals.33 temes · 129 entradesLast post: Número de membres Consell Audiovis … · fa 1 setmana · Convidat
Preguntes TEMA 11La Carta Municipal. Contingut i principals característiques de l'actual Carta Municipal.36 temes · 221 entradesLast post: boeing regence cialis · fa 1 setmana · Convidat
Preguntes TEMA 12L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. Requisits dels actes administratius. L'eficàcia dels actes. Nul·litat i anul·labilitat. El silenci administratiu. Revisió d'ofici. Recursos administratius.34 temes · 161 entradesLast post: Ampliació terminis per resoldre · fa 1 setmana · Convidat
Preguntes TEMA 13Hisendes locals. Els ingressos públics. Els pressupostos locals.35 temes · 198 entradesLast post: Causa de nul·litat o exibilitat · fa 1 setmana · Convidat
Preguntes TEMA 14El règim jurídic de la funció pública espanyola. Les bases del règim estatutari dels funcionaris públics: l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP). El personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures dels funcionaris públics...43 temes · 297 entradesLast post: Sit.Administrativa. Excedència vol … · fa 1 setmana · Convidat
Preguntes TEMA 15L'accés a l'ocupació pública. L'oferta pública d'ocupació. La selecció de personal: sistemes de selecció, requisits de participació i procediment selectiu. La promoció interna. La selecció de personal interí. Mobilitat i sistemes de povisió...33 temes · 68.356 entrades